Oznámenie vo veci stavby

 28.05.2013

     Spoločnosť VSD a.s. pripravuje realizáciu uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava existujúceho vzdušného  NN vedenia DP, spočívajúca vo výmene nevyhovujúcich podperných bodov, vodičov a dotknutých domových prípojok podľa priloženej grafickej situácie.

Oznámenie vo veci stavby a grafická príloha je vyvesená na úradnej tabuli vo vestibule obecného úradu a to od 27.05.2013 do 27.06.2013. / 30 dní /


Zoznam aktualít :