Hospodárska a pastoračná rada

Hospodárska rada farnosti

Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov hospodárskej rady. (Stanovy HR, § 1 ods. 1)

V súlade so Stanovami hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze, hospodárska rada zanikla po uplynutí piatich rokov, dňa 19. júla 2015. Po uplynutí tejto časovej lehoty, farár je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.

Úlohy hospodárskej rady:

 1. Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 CIC). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.
 2. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti.
 3. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana.
 4. Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto prípadoch:
  • pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola
  • pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary
  • pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci
  • pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje 50 tisíc slovenských korún (1.660,-€).
 5. Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola.

Členovia farskej hospodárskej rady v Mníšku,

zvolení na obdobie 5 rokov – do 22.4. 2027

 1. Peter Žemba     
 2. Marek Baláž      
 3. Helena Sedláková
 4. Ružena Pivovarová
 5. Ondrej Živčák    
 6. Martin Baláž     
 7. Rudolf Dlugoš   

Pastoračná rada farnosti

Farská Pastoračná Rada (FPR) je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“.

FPR má vždy poradný hlas (kán. 536 § 2) a platia pre ňu nižšie stanovené normy.

 • Vo farnosti je jedna FPR, ktorá napomáha pastoračnú prácu miestnej Cirkvi.
 • Počet členov FPR má byť podľa počtu veriacich, ale najmenej päť.
 • Predsedom FPR je vždy miestny farár. Tajomník zhotovuje všetky potrebné písomné doklady, pri stretnutiach píše zápisnicu, ktorá podlieha dekanskej vizitácii.

Na realizovanie pastoračných programov si FPR vytvára sekcie:

Organizačno-hospodárska sekcia. Stará sa o poriadok v kostole, výzdobu a organizovanie potrebných prác vo farnosti.

Charitatívna sekcia. Stará sa o duchovné a hmotné potreby chorých a núdznych.

Liturgická sekcia. Stará sa o liturgický život vo farnosti.

Katechetická sekcia. Stará sa o katechetickú činnosť vo farnosti, katechizáciu detí, mládeže a dospelých.

Pastoračná sekcia. Pripravuje a rozmnožuje materiály pre potreby farskej pastoračnej činnosti. Riadi činnosť farskej knižnice, stará sa o nástenky apod.

Členovia pastoračnej rady farnosti v Mníšku,

zvolení na obdobie 5 rokov – do 22.4. 2027

 1. Lucia Balážová            
 2. Zuzana Živčáková st. 
 3. Gabriela Hutníková    
 4. Anna Balážová            
 5. Zuzana Živčáková ml.
 6. Pavol Matfiak