Hospodárska a pastoračná rada

Hospodárska rada farnosti

Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov hospodárskej rady. (Stanovy HR, § 1 ods. 1)

V súlade so Stanovami hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze, hospodárska rada zanikla po uplynutí piatich rokov, dňa 19. júla 2015. Po uplynutí tejto časovej lehoty, farár je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.

Úlohy hospodárskej rady:

 1. Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 CIC). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.
 2. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti.
 3. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana.
 4. Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto prípadoch:
  • pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola
  • pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary
  • pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci
  • pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje 50 tisíc slovenských korún (1.660,-€).
 5. Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola.

Pastoračná rada farnosti

Farská Pastoračná Rada (FPR) je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“.

FPR má vždy poradný hlas (kán. 536 § 2) a platia pre ňu nižšie stanovené normy.

 • Vo farnosti je jedna FPR, ktorá napomáha pastoračnú prácu miestnej Cirkvi.
 • Počet členov FPR má byť podľa počtu veriacich, ale najmenej päť.
 • Predsedom FPR je vždy miestny farár. Tajomník zhotovuje všetky potrebné písomné doklady, pri stretnutiach píše zápisnicu, ktorá podlieha dekanskej vizitácii.

Na realizovanie pastoračných programov si FPR vytvára sekcie:

Organizačno-hospodárska sekcia. Stará sa o poriadok v kostole, výzdobu a organizovanie potrebných prác vo farnosti.

Charitatívna sekcia. Stará sa o duchovné a hmotné potreby chorých a núdznych.

Liturgická sekcia. Stará sa o liturgický život vo farnosti.

Katechetická sekcia. Stará sa o katechetickú činnosť vo farnosti, katechizáciu detí, mládeže a dospelých.

Pastoračná sekcia. Pripravuje a rozmnožuje materiály pre potreby farskej pastoračnej činnosti. Riadi činnosť farskej knižnice, stará sa o nástenky apod.