Základné informácie

Adresa farského úradu:

Rímskokatolícky farský úrad
Mníšek nad Popradom 116
065 22  Mníšek nad Popradom

Kontakt:

+421 52 43 95 128


E-mail:

farnostmniseknadpopradom@gmail.com


Číslo  účtu:

SK33 0200 0000 0015 1631 9455


Odpustová slávnosť v Rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Mníšku nad Popradom je každoročne 14. 9. (resp. najbližšiu nedeľu k tomuto dátumu) o 10:30.

Hlavný oltárny obraz Povýšenia sv. Kríža vo farskom kostole. Namaľovaný bol viedenským maliarom a reštaurátorom Friedrichom Staudingerom v roku 1869. Do kostola bol inštalovaný v roku 1872 za kňaza Wilhelna Vajhanda. Zobrazuje byzantského cisára Herakleia ako nesie kríž. Vedľa neho stojí patriarcha Zachariáš so zopätými rukami k modlitbe.
Neogotický bočný oltár s obrazom Ružencovej Panny Márie so sv. Dominikom. Je z roku 1883, namaľovaný maliarom Jozefom Hanulom. V tomto oltári je uložené Boží hrob, ktoré sa odkrýva na Veľký piatok.
Bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho od neznámeho autora. Dňa 6. septembra 1890 prišla na spišské biskupstvo písomná žiadosť, ktorú v mene Františka Hábera, farára v Mníšku nad Popradom, napísal Karol Slopovský, dekan v Starej Ľubovni. Do tohto oltára je vložený Betlehem, ktorý je odkrytý vo vianočnom období.