Miništranti

Miništrant

Miništrovať je do slovenčiny prevzaté latinské slovo ministrare - slúžiť.
Miništrant je teda ten, kto túto službu vykonáva. Táto služba ale nie je obyčajnou všeobecnou službou, ale silne špecifickou službou Bohu, kňazovi a celému spoločenstvu veriacich pri oltári. Preto táto služba nie je akousi povinnosťou, ale výsadou
.

Práve táto výsada je dôvod, prečo nemôže miništrovať každý, kto by chcel. Na miništrantov sa kladú naozaj nemalé nároky - na ich vzdelanie, dôslednosť, dôstojnosť a to nie len pri oltári, ale aj v osobnom živote. To ale nemá byť dôvod pre nejakú suchopárnosť. Miništranti sú všade poriadne veselá, živá kopa chlapcov, ktorí vedia spojiť život podľa božích príkazov so svojím bežným životom dospievajúcich mladíkov. Už sv. Filip Neri povedal: "Smutný svätý by bol naozaj smutný." A toto sa stalo akýmsi tichým heslom miništrantov.

Predchodcom miništranta je chlapec, ktorý priniesol Pánu Ježišovi päť chlebov a dve ryby. V prvých storočiach Cirkvi boli určení muži, ktorí sa starali o organizáciu modlitieb a kresťanských spoločenstiev. Po Tridentskom koncile úlohu slúženia pri svätej omši plnili hlavne bohoslovci. Až II. vatikánsky koncil zveril starostlivosť o službu a obohatenie eucharistie a tiež iných pobožností miništrantom, lektorom, komentátorom a spevokolom.

Miništrovať začínajú väčšinou chlapci  v III. ročníku ZŠ, keď sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Prípravu na miništrovanie začíname tým, že kandidát má mesiac skúšobné obdobie, zúčastňuje sa na svätých omšiach, sedí v lavici, sleduje miništrantov a pripravuje sa na radostnú chvíľu, keď dostane šaty a bude prijatý medzi ostatných miništrantov.

Vonkajším znakom je miništrantské oblečenie: Superka symbolizuje čistotu srdca, s akou má miništrant slúžiť Bohu. Sukňa je dlhý čierny odev, ktorý siaha až po členky. Golier sa oblieka na plecia pod superku. Starší miništranti nosia dlhé biele šaty – albu, ktorá je previazaná cingulom (šnúrou).

Miništranti majú svojich svätých patrónov – sv. Dominika Savia a sv. Tarzícia. Miništrant sa má riadiť zásadami dobrého miništranta a má byť povzbudením a príkladom pre iných.

Zásady miništranta:

  1. Miništrant miluje Boha a na jeho slávu si vzorne koná svoje povinnosti
  2. ---  slúži Kristovi svojím vzťahom k ľuďom
  3. ---  premáha svoje chyby a pracuje na svojom charaktere.
  4. ---  v sebe rozvíja Boží život.
  5. ---  poznáva liturgiu a žije ňou.
  6. ---  všade prináša pravdivú radosť.
  7. ---  prežíva Boha v prírode.
  8. ---  získava pri práci a hrách kamarátov pre Krista.
  9. ---  je usilovný a svedomitý v učení a v zamestnaní.
  10. ---  sa modlí za vlasť a slúži jej konkrétnou prácou.