Obecná rada

Žemba Peter 
Mgr. Živčáková Zuzana
Pivovarová  Rozália 
Kuzmiaková  Mária

Komisie obecného zastupiteľstva:


Komisia pre skúmanie funkcií, činnosti a majetkových pomerov:
Predseda: Živčáková Bernadeta
Členovia: Rozália Pivovarová, Mária Kuzmiaková 


Komisia pre riešenie sťažností: 
Predseda: Živčáková Bernadeta 
Členovia: Kuzmiaková Mária, Sedláková Helena

Komisia pre životné prostredie, vnútornú správu a sociálnu problematiku:
Predseda: Mgr. Živčáková Zuzana
Členovia: Ščurková Ľuboslava, Baláž  Marek

Komisia pre kultúru a šport:
Predseda: Pivovarová Rozália
Členovia: Baláž Marek, Kuzmiaková Mária

O b e c n á    r a d a

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.
(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

K o m i s i e

(1) Zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú komisiu, finančnú komisiu a ďalšie komisie, ak tak ustanovuje osobitný zákon; môže zriaďovať aj ďalšie komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členom mandátovej komisie môže byť iba poslanec.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie; predsedom komisie je poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.
(3) Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac.
(4) Úlohy a spôsob rokovania komisií určuje zastupiteľstvo.
(5) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume desaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.
(6) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie.