V krátkosti - čo bolo...

 09.09.2021

Foto sa vám zobrazí po kliknutí na názov

Posviacka obnovených krížov (2021)

Počas tohto leta boli v chotári našej farnosti posvätené tri obnovené kríže. Všetky zhotovili bratia Vladimír a František Činčilovci a vyzdobil Vendelín Baláž.

Na sviatok sv. Anny to bol kríž na starom cintoríne.

V predposlednú augustovú sobotu na Starých Košaroch, kde si rodák kňaz Miroslav Živčák SMA, pripomenul prvé výročie kňazskej vysviacky. Na tomto mieste nebol predtým kríž. Dal ho zhotoviť  na znak vďaky za dar kňazstva ako aj za silnú vieru svojich predkov, ktorí na tomto mieste v minulosti žili.

A ten tretí bol osadený nad Jalovcami  a posvätený na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a pamätný deň návštevy pápeža Františka na Slovensku. 

Je to žiarivý prejav živej viery a svedectvo pre mladú generáciu ako treba zveľaďovať náboženské symboly. Najmä kríž nám pripomína lásku Boha Otca a jeho Syna, ktorý na ňom zomrel z lásky za nás. Zvlášť v našej farnosti, ktorá je zasvätená Kristovi  povýšenému na svätom Kríži.

(DAK)

Návšteva sv. Mikuláš (06.12.2020)

Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,

anjelíci všetkým deťom robia účty zo zásluh.

Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh,

popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých.

K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet 

a na váhach prevažujú …. Či to slýchal kedy svet?

A tak nosia na dlhý stôl účty celkom hotové,

svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove.

Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví:

„Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový.“

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

A veru, sv. Mikuláš skutočne rozbalil svoje vrece naplnené sladkými balíčkami, ktoré priviezol na „kočosaniach“, spolu s anjelom a čertom. Nimi potešili rozžiarené tváre čakajúcich detí. Pre zlé deti sme síce nevideli brezový prútik, ale zvláštnosťou bolo, že čert vedel mená všetkých detí! :-D Veríme, že to len z dlhej chvíle na dllllllhej ceste sa ich stihol naučiť od sv. Mikuláša a anjela. :-) Ďakujeme Ti, sv. Mikuláš, že si nás navštívil so svojou veselou "posádkou" a dúfame, že sa takto uvidíme opäť o rok.

Foto: Tomáš Gontkovič (okrem posledných 7 fotiek:-)

Sviatosť birmovania

Pred svojím odchodom k Otcovi, prisľúbil Ježiš apoštolom Ducha Svätého – toho, ktorý ich naplní a dá im silu ísť do celého sveta a prinášať jeho radostnú zvesť.

Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, pomazanie a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznávaniu viery. Táto sviatosť rozmnožuje v človeku dary Ducha Svätého a vtláča do duše nezmazateľný znak – poslanie.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bola naposledy v roku 2015, ku ktorej pristúpilo  61 birmovancov. A opäť po piatich rokoch, dňa 19.09.2020 bolo Mons. Andrejom Imrichom pomazaných 32 duchovne pripravených kandidátov, ktorí sa počas celého roka pripravovali na tento deň.

Foto: P.G.

Odpustová slávnosť

Dňa 13. septembra 2020 o 10.30 hod. sa vo farskom kostole, zasvätenom Povýšeniu svätého kríža, konala odpustová slávnosť. Sv. omšu zahájil pán farár Kubica, ktorý, medzi inými, zároveň privítal aj hostí z Poľska, ktorých tento rok bolo  z dôvodu pandémie značne menej. Slávnostnú svätú omšu celebroval novokňaz – náš rodák, Miroslav  Živčák. Vo svojej kázni spomenul krásny príbeh o troch stromoch, ktorý každý  v čase svojej mladosti mal svoje vznešené ideály, veľkolepé ciele, ale ako to už občas v živote chodí, ani jednému z nich sa ten jeho sen zdanlivo nesplnil. No ako píše evanjelista Matúš: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre,“ tak nakoniec sa aj im podarilo to, o čom ani nesnívali, a každý z nich dokázal - hoci všetci iným  spôsobom, poslúžiť Spasiteľovi sveta.

Foto: P.G.

Prvé sv. prijímanie - 07.09.2020

„Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Ján 6:53-54,58)

„Rodičia a vychovávatelia sa sťažujú, že deti sú dnes drzé a neposlušné. Má  to svoju príčinu. Kedysi deti chodili denne na školskú sv. omšu; modlitba a sv. prijímanie im dávali silu k poslušnosti a k plneniu povinností. Ani otec, ani matka, ani žiadny katechéta nemôže dať do srdca dieťaťa to, čo tam môže vložiť Spasiteľ pri sv. omši a vo sv. prijímaní.“ (úryvok z knihy  „Mária Simma - Duše v očistci“)

V našej farnosti je zvykom, že prvé sv. prijímanie je prvú júnovú nedeľu, no tento rok sa tento termín kvôli pandémii posunul, preto si našich päť chlapcov  na svoje prvé prijatie Kristovho Tela a Krvi muselo počkať až do septembra.

Príchodom do kostola si deti v ruke niesli biele – čisté srdiečka, túžiace prijať Ježiška. Tieto srdcia stáli na podstavci modrej farby, čo symbolizuje  oporu v Panne Márii.  Žlto-červená farba ruží vyjadruje oheň lásky  Božského srdca Ježišovho, okolo ktorého deti tieto srdiečka ukladali.

Nie všetci môžeme  pravidelne chodiť na sv. omšu,  ak sme zamestnaní, ale posielajme tam čo najčastejšie naše deti, pretože - ako pokračuje Mária Simma: „Keby sme vedeli, akú cenu pre večnosť má jediná sv. omša, kostoly by boli plné i vo všedný deň. V hodine smrti budú sv. omše, na ktorých sme sa zbožne zúčastnili, naším najväčším pokladom; sú o mnoho cennejšie, než sv. omše, ktoré sa za nás odslúžia po našej smrti.“

Foto: P.G.

Kňazská vysviacka a primičná sv. omša

„Až v nebi kňazi úplne pochopia sami seba. Keby niekto už tu na zemi celkom pochopil dôstojnosť kňazstva, zomrel by – nie zo strachu, ale z lásky.“ (sv. Ján Mária Vianey)

29.08.2020 sa prvýkrát v histórií našej obce konala vo farskom kostole kňazská vysviacka.  Dlhú púť nášho rodáka, Miroslava Živčáka, zavŕšil emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, jeho vysvätením na novokňaza. No týmto sa Mirova púť nekončí, ale začína sa ďalšia „etapa“ misionára Spoločnosti afrických misií (SMA). Na jeho hlavu bolo, okrem biskupových, vložených ďalších 30 párov rúk kňazov prítomných na tejto vysviacke.

Foto: © Andrzej Talar

Primičnú sv. omšu slúžil novokňaz nasledujúci deň – v nedeľu 30.09.2020. Kázeň predniesol pán farár Jozef Barilla, ktorý v minulosti bol správcom našej farnosti. V kázni spomenul myšlienku, ktorú si pamätá z čias pôsobenia v našej obci až do dnešného dňa. Slová, ktoré často počúval, a ktorých sa zvykli pridržiavať aj naši dedovia: „Bez Boga ani do proga.“

Foto: P.G.

Kostol - rekonštrukcia strechy - pohľad z dronu

Pridali sme fotky z rekonštrukcie kostola - tentokrát pohľad z dronu.

Foto: Tomáš GontkovičKostol - rekonštrukcia strechy 06-09/2020

Pridávame ďalšie zábery z rekonštrukcie strechy kostola od júna do septembra 2020

Foto: P.G.
Kostol - rekonštrukcia strechy 05/2020

V posledných týždňoch prebieha rekonštrukcia strechy nášho farského kostola. 

Najskôr sa rozhodovalo, že sa pôvodný plech len namaľuje, no stav strechy nedovoľoval iba zmenu krytiny strechy, ale jej kompletnú renováciu, vrátane krovu. Plech, ktorý tvoril krytinu strechy, bol na niektorých miestach prehrdzavený, čo bolo príčinou preniku vody na konštrukciu strechy. Trámy starej strechy boli čiastočne spráchnivené, preto najviac poškodené časti sú nahradené novým rezivom.  Z pohľadu do budúcnosti a trvácnosti medeného plechu padla voľba na meď, aj napriek vyššej finančnej náročnosti. Veríme, že tým strechu nebudú musieť meniť o 50 rokov, ale že prežije niekoľko ďalších generácií. 

Vyššie finančné náklady nie je možné vykryť z farského rozpočtu, preto bola vyhlásená zbierka na túto rekonštrukciu. Kto by sa  nám rozhodol finančne pomôcť , odkaz na transparentý účet nájde TU

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa rozhodli podieľať sa na tomto rozhodnutí  a prispeli finančnými darmi.

Časozber zo stavby lešenia: https://youtu.be/NCapEwHM5NU 

Časozber zo sťahovania plechu: https://youtu.be/ZvvUsQWLGTQ

Časozber - nový plech: https://youtu.be/p96sLPd5_QM

Foto: P.G. 

Foto z dronu: T. Gontkovič


Jasličková pobožnosť 2019

A„Na nebíčku zazvonili zvončeky“  a naši mladí herci privítali kráľa Dobroslava, jeho priateľa Viktora a sprevádzali ho počas cesty za Ježiškom. V priereze udalostí navštívili plačúce ženy i apoštolov, ktrorí im vyrozprávali celý príbeh o narodení malého Ježiška, speve  anjelov, o putovaní Márie a Jozefa, stretnutí pastierov, kráľov, hostinského , ženičky,  o deťúrencoch.  V závere sa nám prihovoril hlas Ježiša, ktorý pripomenul maličkým, ale aj tým starším, že najväčším darom nie je hmotný majetok, ale dobrota, súcit, ochota pomôcť, rozdeliť sa s druhými.

AVianočný príbeh ožil v našom kostolíku práve na sviatok Božieho narodenia.  Vianočné koledy za sprievodu kantorky boli obohatením slávnosti. Šikovné ručičky mamičiek sa predviedli v kostýmovom podaní a ostáva nám veriť, aby sa opäť o rok stretla DOBROTA s OCHOTOU a pripomenuli naplnenie vianočného príbehu.

Zuzana Živčáková

Foto: P.G.

Odpustová slávnosť (14.09.2019)

Na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sa konala odpustová slávnosť, pri ktorej sme si pripomenuli 150 rokov od požehnania nášho kostola. Svätú omšu celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup. V homílii ďakoval a vyzdvihol námahu a obetavosť všetkých staviteľov nášho chrámu. Zároveň nám pripomenul povinnosť starať sa, zveľaďovať a navštevovať náš chrám. Na sv. omši boli prítomní štyria kňazi z Poľska. Zo susednej farnosti Piwničná prišli poľskí pútnici aj so svojim kaplánom.  Spomedzi obetných darov zaujala tortová podobizeň kostola. Liturgiu spestrili naše deti nábožným spevom. V kostole bolo okrem domácich farníkov, aj mnoho rodákov a pútnikov z iných farností. Vďaka patrí všetkým obetavým veriacim, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom priebehu slávnosti.

(DAK)

Foto: P.G.

Stretnutie rodákov obce

      3. august 2019 ostane hlboko zapísaný v pamäti mnohých Mníškovčanov. V obci Mníšek nad Popradom sa konalo prvé stretnutie rodákov obce. Slávnosť začala v miestnom kostole, Povýšenia sv. Kríža, svätou omšou. Okolo oltára sa zhromaždilo všetkých desať kňazov rodákov, traja kňazi hostia a osem rehoľných sestričiek, rodáčok.  Svätú omšu celebroval taktiež miestny rodák Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup. Kázeň predniesol Mons. František Dlugoš, levočský dekan. V tomto roku sa náš kostol „dožíva“ 150 rokov od svojho dokončenia a požehnania. Túto myšlienku výročia chrámu reprezentovali aj naše krojované deti, ktoré niesli obetné dary.

      Po obede sa konali kultúrno-hudobné  predstavenia,  spoločenské zblíženie rodákov, hostí a sprievodné atrakcie pre všetky deti. Očarujúce vystúpenie predviedli naše deti, ktoré prezentovali goralské piesne a tance. Veľmi pútavú históriu spomienok pripomenuli  staré dobové fotografie, ktoré zaujali každého účastníka. Niektorým sa aj slzy tlačili do očí, keď sa po desaťročiach stretli a rozprávali si svoje životné príbehy. Hlavný organizátor miestny obecný úrad ako aj rodáci boli prekvapení a milo potešení ohromným záujmom o túto akciu.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa ochotne a obetavo zapojili do celého zorganizovania a priebehu stretnutia. Taktiež predsedovi prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému, ktorý toto podujatie zastrešil a osobne sa zúčastnil aj s ďalšími hosťami.  Veríme, že podobné stretnutie sa v skorej budúcnosti ešte uskutoční.

(DAK)

Foto: P.G.

Tu na stránke vám ponúkame len „malú ochutnávku“ , teda len zopár fotografií zo stretnutia rodákov. Prvé DVD so všetkými zábermi z tejto akcie, spolu s historickými fotografiami, ktoré ste mali možnosť  vidieť aj na výstave, rovnako aj druhé DVD so slávnostnej sv. omše a záznam z vystúpenia našich detí, si môžete zakúpiť po odpustovej sv. omši už túto sobotu (14.09.2019) alebo pre tých, ktorí nestihnú, resp. sa na našej odpustovej slávnosti nezúčastnia,  bude  možnosť zakúpiť si ich kedykoľvek neskôr na našom obecnom úrade.

Cena jedného DVD je 10 €, ale keďže kúpou týchto DVD-nosičov podporíte rekonštrukciu strechy nášho kostola, tak jej horná hranica nie je pevne stanovená, no pohybuje sa niekde na úrovni blízkej sume 130 000 € :-) (keďže toľko by podľa predbežných odhadov mala stáť jej oprava). Po vyzbieraní potrebnej čiastky, budú všetky ostatné DVD zdarma :-D

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Číslo transparentného účtu na opravu strechy kostola Mníšek nad Popradom:

SK1809000000005162776664

Odkaz na transparentný účet  na opravu strechy kostola Mníšek nad Popradom :

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1809000000005162776664

Hasičská súťaž (28.07.2019)

Opäť po roku zavítali do našej obce dobrovoľní hasiči z okresu Stará Ľubovňa, aby si zmerali sily v treťom kole okresnej hasičskej ligy. Slávnostným nástupom všetkých hasičských tímov, príhovorom starostu obce Petra Žembu, a tiež nášho váženého hosťa Józefa Jarzębaka  OSP z Lomnici Zdroju, sme odštartovali boj o ligové body, za ktoré prišlo bojovať celkovo 14 tímov, z toho 6 v kategórii žien (na prvom mieste sa umiestnili ženy z Jakuban) a 8 v kategórii mužov (tu sa na prvom mieste umiestnili muži z Veľkého Lipníka - tím B). Nezabudli sme ani na našich mladých hasičov, ktorí tiež predviedli hasičský útok, aj keď len nesúťažne, avšak so svojim výkonom by mohli konkurovať aj súťažným tímom. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným družstvám, za bezproblémový priebeh a vzorné reprezentovanie svojich zborov. Taktiež ďakujeme našim zahraničným susedom, hasičskému zboru OSP Lomnica Zdrój, ktorí nám ukázali svoj útok v plnej hasičskej zbroji. Sme radi, že si súťaž prišlo pozrieť veľa našich i cezpoľných fanúšikov, ktorých činnosť hasičov zaujíma.

Náš stánok s občerstvením ponúkol prítomným nielen alko a nealko nápoje, ale aj grilované klobásky. Peniaze vyzbierané vo výčape, a tiež pri grile, budú použité na rozvoj domácich dobrovoľných hasičov.

Foto: P.G. (okrem poslednej:-)

Lenka Šmidová

Prvé sväté prijímanie 2019

"V tejto malej hostii sa ukrýva riešenie na všetky problémy sveta."(sv. Ján Pavol  II.)

02.06.2019 bolo na 1. sv. prijímanie 9 detí. Pred oltárom mali pripnuté krstné košieľky, ktoré zobrazujú čistú dušu, tak ako pri krste zbavenú dedičného hriechu, tak aj  teraz očistenú spoveďou a prijatím tela a krvi Ježišovej.

Ospravedlňujeme sa za poradie fotiek,  no nejaký "škriatok" nám ich musel rozhádzať :-)

Foto: Klaudia Kirschner

Jasličková pobožnosť 2018

"Začalo sa to úplne inak......" v úvodných slovách JASLIČKOVEJ POBOŽNOSTI sme sa dozvedeli o príchode Božieho syna. SVÄTÁ RODINA putovala a hľadala nocľah........miesto sa našlo len v malej maštali a práve na toto miesto prišli malého Ježiška pozdraviť traja pastieri, Judita s Nátanom, zvieratká, tak ako im ukázali cestu Anjeli. Deti celé predstavenie obohatili nádherným spevom s hudobným doprovodom. A páčilo sa ? Odmenou bol Váš potlesk a radosť v detských očkách.
Foto: P.G.

Zuzana Živčáková

MDD 10.06.2018

Druhú júnovú nedeľu sa zišli mladí aj starší, aby mohli osláviť svoj deň. Na ihrisku za kostolom sa, v spolupráci s obcou a DHZ Mníšek nad Popradom, pokračovali v tradícii už po X. -tykrát, športom a zábavou potešiť deti. Chlapci aj dievčatá, školáci aj školkári, Kačania aj Mnišáci sa spolu postavili proti dažďu a zmerali si svoje sily. Najprv sa rozcvičili na skákacom hrade, potom sa bojovne poznačili farbami a išli  na jednotlivé disciplíny.  Super atmosféru doplnili chlapci z DHZ Mníšek nad Popradom ukážkami zásahu tak, ako to robia na súťažiach. Energiu si deťúrence doplnili koláčikmi od šikovných mamičiek a guľášikom od kuchára uja Joža. Po námahe prišla odmena najprv sladká, a potom aj drobný darček, no a tí najbojovnejší získali medailu. Poďakovanie patrí sponzorom: obec, DHZ, Šmida - TREND, Imrich - ELFFA a pomocníčam tete Helenke, tete Zuzke, animátorke Gabike a mladým hasičom a hasičkám.

Zuzana Živčáková

1. sv. prijímanie 2018

Akonáhle pristúpime k svätému prijímaniu, začne našimi žilami pretekať skutočná Ježišova Krv a naše telo sa spojí s Jeho Telom.  (Sv. Ján Mária Vianney)

Dňa 03.06.2018 v našej farnosti pristúpilo k 1. svätému prijímaniu 6 čistých dušičiek. Krásne to symbolicky znázornili pripnutím bieleho - nevinného srdiečka na veľké červené - Ježišovo srdce, ktorým chceli vyjadriť, že teraz tieto očistené, zbavené hriechu, dušičky patria Bohu. 

Foto: P.G.

Športovo-zábavný deň

Dňa 5. augusta 2017 sme pár ľudí dali hlavy do kopy a zorganizovali 1. ročník Športovo - zábavného dňa. Počasie nám prialo a spoločne sme sa zabavili, či už pri rôznych súťažiach, ukážkach požiarneho útoku alebo sme si pochutnali na vynikajúcom guláši pri skvelej ľudovej hudbe a ukončili sme to zapálením nádhernej vatry:-). Ďakujeme za spoluprácu členom PZ Skalná, DHZ Mníšek na Popradom, DHZ Hraničné, DHZ Veľký Lipník a všetkým ostatným, ktorí nám to všetko pomohli pripraviť (hlavne chlapci pri stavaní vatry a príprave ihriska) a dúfam, že budúci rok sa nám to opäť podarí .
Ďakujeme nášmu fotografovi, že to všetko zachytil - Pavol Gumulák. 

Janka Labantová Reľovská

MDD 03.06.2017

Prišli malí, ba i veľkí, aby spolu všetci súťažili, no a nielen to, koníky nás zaujali a hrdinsky sme ich vyskúšali. Raz si klušem na hnedákovi, potom zasa na bielom koníkovi. Po súťažiach  HASIČSKÁ TATRA  s mladými hasičmi a zabavili sa  už všetci. Potom prišlo pohostenie o chutný guľáš sa postaral ujo kuchár Ondrej a koláčiky napiekli šikovné mamičky, kolu pre detičky priniesol ujo Maťo. V závere boli všetci odmenení a nadšení, lebo opäť o rok je zas sviatok detí na Kačom aj po desiaty raz. Za všetky detičky ďakujeme sponzorským príspevkom rodičov, za prepožičanie stolov, lavíc, slnečníkov, kotlíka, voda, elektrina a dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o pekný deň.

Zuzana Živčáková

     „Boh sa zastavil v Mníšku nad Popradom“ . Týmito slovami sa začali ľudové misie v našej farnosti v dňoch 30.10. – 6. 11. 2016.  Viedli ich pátri misionári SVD – Ján Kušnír a Thomas Tunulg pôvodom  z Indonézie. Bol to milostiplný čas pre všetkých veriacich.

      Na sv. omšiach a prednáškach sa zúčastňovalo veľké množstvo ľudí. Nečudo, veď posledné misie sa u nás konali v roku 1941.

      V Ježišovi Kristovi nás spojili a zjednotili okolo oltára. Boli tu s nami ako naša súčasť , ako naša rodina.

      A Boh putuje ďalej, putuje cez nás, cez naše srdcia, ruky, nohy. Aby sa ďalej  zastavoval  a daroval strateným ovciam i čakajúcim Zachejom.

      S veľkou vďakou zverujeme pátrov našim modlitbám.  Nech Ježiš, Dobrý pastier, chráni a vedie ich kroky. Nech Ich Panna Mária posilňuje a potešuje. Aby tak svetlo víťazilo nad tmou, láska nad nenávisťou, jednota nad rozdelením a služba nad poručníctvom.

(DAK)

MDD 04.06.2016

Počasie nás nesklamalo, a tak ako sa na nás usmievalo slniečko, rovnako sa usmievali a tešili aj deťúrence. Školáci, škôlkari, ale aj tie najmladšie, ktoré budú súťažiť až o niekoľko rokov. Animátori Miška, Gabika, Tomáš, Roland a Kamil spolu s tetou Zuzkou pripravili množstvo súťaži. Už tradične má v tento deň úspech hasičská technika, ktorú pod vedením veliteľa Lukáša predviedli mladí hasiči Adam, Vlado a Maťo. O chutný guľáš sa postaral guľášmajster ujo Ondrej a od smädu bola pripravená kofola, ktorú pre všetky deti priniesol ujo Maťo. Mamičky napiekli koláčiky rôznych chutí a všetkých farieb. Ďakujeme všetkým sponzorom a rodinám, ktoré nám spríjemnili slnečné popoludnie, detičky odchádzali domov odmenené a spokojné. Tešíme sa opäť o rok.                             

Zuzana Živčáková

(Ospravedlňujeme sa za kvalitu fotiek,  sú robené telefónom:-)

Odpustová slávnosťSlávnostné odovzdanie požiarnej tatry

Minister vnútra Robert Kaliňák osobne priviezol dňa 09.02.2016 do našej obce kompletne zrekonštruovanú požiarnu Tatru 138 CAS 32 (podľa slov R. Kaliňáka je jedna zo štyroch v SR). Kľúče od tohto vozidla prevzal veliteľ obecného požiarného zboru Lukáš Nemergut.

Generálna oprava v hodnote 118 000 € (ktorú v plnom rozsahu hradilo ministerstvo vnútra) bola vykonaná v Liptovskom Hrádku a následne novú nadstavbu získala v Bratislave. Pôvodné, čo na nej ostalo, je vraj len poznávacia značka:-)

Foto: Tomáš Gontkovič

Jasličková pobožnosť

25.12.2015 sa v našej farnosti uskutočnila jasličková pobožnosť. Deti prostredníctvom tejto jasličkovej pobožnosti ukázali ako sa kedysi slávili Vianoce v našej dedine. Pripomenuli nám aj staré zvyky, bez ktorých by sa nemohla zaobísť štedrá večera. Poriadne si vybrúsili jazyky naším ľudovým nárečím, a to goraľštinou. Samozrejme nechýbal ani príbeh o tom, ako prišiel na svet Boží syn.

Katarína Žembová

Letecké zábary obce 2015

Pridali sme nové letecké zábery našej obce (a trochu aj pohľad na našich severných susedov:-) v jeseni.


1. sv. prijímanieOtvorenie mosta

Aj keď most bol spustený do prevádzky 23.09.2015, oficiálne prestrihnúť pásku prišiel  štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, a to dňa 01.10.2015 o 13:00 hod. Viac informácií o tom nájdete v nižšie uvedených odkazoch:-)

http://videoarchiv.markiza.sk/ -  Obsah videa - Nový Slovensko-Poľský most

http://www.rtvs.sk/ v mninúte: 05:50

http://www.telecom.gov.sk/

http://www.dobrenoviny.sk/

http://lubovna.korzar.sme.sk/

http://www.piestanskydennik.sk/

http://www.chmelnica.sk/            

http://www.piwniczna.info/                      

https://sadeczanin.info/                                                                           


Posviacka kríža v Krendželovke (15.09.2015)


Odpustová slávnosť (r. 2015)

Odpustová slávnosť Povýšenia sv. kríža, tento rok u nás  slávená v nedeľu 13.09.2015,  ktorú nám prišiel z krášliť súbor  z Hladovky  - z rodnej dediny nášho duchovného otca. Za video ďakujeme J. Dulákovi.

video:

https://onedrive.live.com/


Prvé sväté prijímanie

Táto pieseň vyjadrí všetko, čo týchto 5 anjelikov prežívalo, a určite aj žiadalo, v tento slávnostný deň (07.06.2015):-)

R: Čistá, čistá, čistá jak studnička

duša, čo vyznala hriech.

Čistá, čistá, čistá jak studnička,

jasná ako čerstvý sneh.

1. Do našich sŕdc ťa zveme,

hriech, Pane, odmietame.

Pomôž, nech čisté, čisté, priezračné studničky

vrátia sa na našu zem.

2. Láska, to je tvoja zbraň,

tou deti, Ježišu, chráň,

nech naše duše sú jak voňavé záhrady,

nie ako zvädnutá pláň.

3. Láska, to je tvoja zbraň,

tou našich rodičov chráň,

ich duše nech sú vždy jak voňavé záhrady,

nie ako zvädnutá pláň.

4. Ježišu, daj nám tú zbroj,

keď diabol začína boj.

I každé drobné, drobné, drobučké zranenia,

prosíme, rýchle nám zhoj.


Priebeh výstavby most

Prikladáme ďalšie zábery z postupov prác na moste. V podstate by sa dalo povedať, že most je hotový, ale termín otvorenia zatiaľ nie je známy, šepká sa, že 3-tieho, ale ktorý mesiac, doposiaľ  nevieme :-D V piatok (28.08.2015) mal byť most z kolaudovaný, predchádzali tomu, okrem iného, zaťažkávacie skúšky – na ktoré sa prišli pozrieť aj z televízie (11.06.2015),  kde stálo, pekne zoradených,  16 kamiónov - každý z nich vážil 32 ton. Medzi posledné úpravy patrila regulácia potoka, skrášlenie terénu pod mostom a zapojenie osvetlenia.

http://www.piwniczna.pl/ -všimnite si aj, prosím, súbor PDF pod  "Pobierz"


Medzinárodný deň detí

Veselé slniečko privítalo deťúrence v sobotu 06.06.2015 na lúke v časti Kače. Deti boli pripravené "bojovať" a súťažiť o najšikovnejšieho zberateľa stužiek. Tí odvážnejší sa dali skrášliť v mini "tetovacom" štúdiu. Pekné popoludnie bolo zavŕšené sladkou tortou od sponzora a darčekmi pre všetky detičky. Pre zúčastnených bol pripravený chutný guľáš od majstrov Jána a Mareka, ktorý sa postarali o plné brušká maličkých, ale aj dospelých súťažiacich. Ďakujeme za krásnu akciu, ktorú pripravili animátori /Hela, Gabika, Miška, Daniela, Lenka, Katka, Tomáš, Kamil a Zuzka/, mladí HASIČI  s predsedom  a za príspevky sponzorov /obec Mníšek nad Popradom , TREND - Šmida, ELFFA - Imrich, Nemergut, .../ Tešíme sa na Vašu účasť opäť o rok!

                                                                                                               Zuzana Živčáková

Slávnosť prijatia sviatosti birmovania

Ročná príprava našich birmovancov bola naplnená slávnostným udelením sviatosti dospelosti v nedeľu 31.05.2015 na sv. omši, ktorú celebroval otec biskup Mons. Štefan Sečka, za asistencie kňaza našej farnosti Mgr. Dušana Kubicu, a vyslúžil sviatosť birmovania 61 kandidátom.
Fašiangová sánkovačka (15.02.2015)

Kde sa vzal, tu sa vzal,  po týždni nám sneh ostal, a preto sme sa všetci stretli, aby sme to využili a poriadne sa vyšantili. Posilnení koláčikmi a teplým čajíkom sme sa pustili do súťaženia. Vyhrali sme všetci - bola skvelá nálada a nádherné počasie. Prišli detičky, rodičia i babičky, najmladší sánkari v kočíkoch čakajú na svoju šancu o rok. No a tradíciu veselých sanko- prostriedkov vyhralo kreslo s majákom - a šlo to perfektne, k zaujímavej maske skúsime nájsť majiteľa. Ďakujeme obci a sponzorom - tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

                                                                                                                                    Zuzana Živčáková


Jasličková (25.12.2014)

V tejto Vianočnej scénke deti chceli poukázať na dnešný svet, v ktorom sa zabúda na pravú podstatu Vianoc. Prevláda povrchná náladovosť, ktorá za deň-dva zmizne a hlasí sa opäť všednosť . Pre zhon, do ktorého sa moderný človek ponára, sa nestačí  zamyslieť nad bohatým obsahom Vianoc. Tým bohatým obsahom je narodenie Ježiška; a na to prišli štyri deti, o ktorých bol tento príbeh, deti z modernej doby, ktorým sa zatúlal psík k starčekovi, ktorý spolu so svojimi spolubývajúcimi zo starobinca, im tento príbeh vyrozprával.

                                                                                                                                                                           Katarína Žembová

videá:

https://www.youtube.com/watch?v=_A_Tpc8xdj8

https://www.youtube.com/watch?v=1p08wtXGp9w

https://www.youtube.com/watch?v=mFVBxbqOC6o

https://www.youtube.com/watch?v=9FiLMaE6LfE


Priebeh výstavby mosta

Pridávame ďalšie fotky (65 kusov) z výstavby mostu. Fotografovi sa podarilo byť v pravom čase na prvom mieste, aby zachytil na snímkach premostenie dvoch rozostavaných „častí“ na oboch brehoch rieky.  Posledných  5 záberov je urobených z dronu (pohľad z hora), ktorého majiteľ je pán L. z Piwnicznej.


Cintorín

Keďže máme dušičkový týždeň, tak pridávame aj p&aacu

&

Zoznam aktualít :