ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

 22.06.2012

ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ročníka ZŠ

v školskom roku 2012/2013 narodených od 01.09.2005 do 31.08.2006 a nezapísaných detí
narodených v roku 2005 sa uskutoční v dňoch:

- 09.02.2012 /štvrtok/ od 13.00 hod. do 16.00 hod.
- náhradný termín  -10.02.2012 /piatok/   od 13.00 hod. do 16.00 hod.
 
v budove ZŠ v Mníšku nad Popradom.

V zmysle § 5 odst.11 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 zák č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca dieťaťa povinný
prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.

Vyžadované osobné údaje potrebné k zápisu:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,národnosť,
     štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

K zápisu je potrebné doniesť:

- občianský preukaz rodiča /zákonného zástupcu/
- rodný list dieťaťa

Pri zápise je možné dobrovoľne objednať prvú knihu a pracovné pomôcky (zošity) v hodnote 8,50 €


V Mníšku nad Popradom, dňa 23.01.2012

Mgr. Andrej Suško
  riaditeľ ZŠ s MŠ


Zoznam aktualít :