Obecné zastupieteľstvo dňa 03.03.2011

 22.06.2012

    Starosta obce Mníšek nad Popradom                                                                               O Z N A M
Podľa ust. par. 6 ods. 4 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva starosta obce    z v o l á v a   na deň 03.03.2011 /štvrtok/ o 15.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke OcÚ s týmto programom:


     1. Otvorenie
     2. Kontrola uznesení
     3. Interpelácia poslancov
     4. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2010
     5. Hodnotiaca správa za rok 2010
     6. Schválenie pracovných obvodov poslancov
     7. Vnútro - obecné záležitosti
     8. Diskusia
     9. Návrh na uznesenie
   10. Záver
                                                                                                                             Peter     Ž e m b a
                                                                                                                                starosta obce


Zoznam aktualít :