Voľby do Európskeho parlamentu

 29.02.2024

Voľby

do Európskeho parlamentu

na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,

ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov

veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej

republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej

únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany

verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

-občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý

pobyt na území Slovenskej republiky,

-občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši

21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym

občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom

štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr

29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov

v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov

v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

* * *

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep

Obec Mníšek nad Popradom
Oznámenie
o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností
pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať
v sobotu 08. 06. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Obec Mníšek nad Popradom oznamuje voličom obce, že pre voľby bol vytvorený
1 volebný okrsok pre celú obec a volebná miestnosť bude v budove obecného úradu Mníšek nad
Popradom 126, sobášna miestnosť.
Oznámenie e-mailovej adresy
na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie
a
na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pre Voľby do Európskeho parlamentu , ktoré sa budú konať dňa 8. 6. 2024
obecmnp@gmail.com

Zoznam aktualít :