Voľby prezidenta SR

 22.01.2024

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa
druhé kolo volieb konať
v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej
republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j.
občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
výkon trestu odňatia slobody,
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Oznámenie e-mailovej adresy
na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie
a
na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky , ktoré sa budú konať dňa 23. 3. 2024 a 6. 4. 2024
obecmnp@gmail.com
Obec Mníšek nad Popradom
Oznámenie
o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností
pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať
v sobotu 23. 03. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 06. 04. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Obec Mníšek nad Popradom oznamuje voličom obce, že pre voľby bol vytvorený
1 volebný okrsok pre celú obec a volebná miestnosť bude v budove obecného úradu Mníšek nad Popradom 126, sobášna miestnosť.

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                        23. marca 2024

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava

5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica

7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava

8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava

9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava

10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra


Zoznam aktualít :