VOĽBY DO NR SR

 06.07.2023

Oznámenie
e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej
volebnej komisie
pre Voľby Národnej rady Slovenskej republiky , ktoré sa budú konať dňa 30. 9. 2023
obecmnp@gmail.com
Obec Mníšek nad Popradom
Oznámenie
o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností
pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať
30. 9. 2023 v čase od 07. 00 hod. do 22. 00 hod.
Obec Mníšek nad Popradom oznamuje voličom obce, že pre voľby bol vytvorený
1 volebný okrsok pre celú obec a volebná miestnosť bude v budove obecného úradu Mníšek nad
Popradom 126, sobášna miestnosť.
Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania
volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho
vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI
Voľba poštou
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže
požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky
(prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
* * *
Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk/?volby-nrsr


Zoznam aktualít :