Referendum

 11.11.2022

Referendum
Informácie pre voliča
 Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II Právo voliť
Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva
voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak
osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť
mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol
na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má
trvalý pobyt.
IV Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť
hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred
konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz
bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023), elektronicky (e-
mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných
dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom
webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní
elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o
voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. prostredníctvom osoby
splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný
pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023). Žiadosť musí obsahovať údaje
o voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle
hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v
písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v
žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
V Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej
územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo
jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne (v listinnej forme) tak, aby
žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce
najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po
ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno
a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo
domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme. Ak žiadosť spĺňa
zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi,
ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce, hlasovací lístok, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou
adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa), poučenie o
spôsobe hlasovania. Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič
hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží
do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí
odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené
obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j.
najneskôr 20. 1. 2023).
Obec Mníšek nad Popradom
Oznámenie
o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností
na hlasovanie v referende
21. 1. 2023 v čase od 07. 00 hod. do 22. 00 hod.
Obec Mníšek nad Popradom oznamuje voličom obce, že pre hlasovanie v referende bol
vytvorený 1 volebný okrsok pre celú obec a volebná miestnosť bude v budove obecného úradu
Mníšek nad Popradom 126, sobášna miestnosť.
Oznámenie
e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a doručovanie žiadostí o voľbu poštou
pre hlasovanie v referende, ktoré sa bude konať dňa 21. 1. 2023
obecmnp@gmail.com


Zoznam aktualít :