Voľby do orgánov samosprávy obcí a VÚC

 30.07.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Obec Mníšek nad Popradom

Oznámenie

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

pre  Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v jeden deň

29. 10. 2022 v čase od 07. 00 hod. do 20. 00 hod

Obec Mníšek nad Popradom oznamuje voličom obce, že pre voľby bol vytvorený 1 volebný okrsok pre celú obec a volebná miestnosť bude v budove obecného úradu Mníšek nad Popradom 126, sobášna miestnosť.

Oznámenie

e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie

pre  Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v jeden deň 29. 10. 2022

obecmnp@gmail.com

                                     Obec 

Mníšek nad Popradom

OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodua o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v 

Mníšku nad Popradom

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č.

2/22/OZ-C-2

zo dňa

29. 6. 2022

určilo, že Obecné

zastupiteľstvo v

Mníšku nad Popradom

bude mať celkom

7

poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec.

V

Mníšku nad Popradom

dňa

19. 7. 2022

                                                                                                          Peter Žemba v.r.

starosta obce

Obec Mníšek nad Popradom

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie obce Mníšek nad Popradom pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022

Máriu Gontkovičovú .

Kandidátne listiny pre voľbu starostu a pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo nezávislí kandidáti doručiť

Márii Gontkovičovej.

v pracovné dni:

počas stránkových hodín na: Obecný úrad Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom 126

Najneskôr do 30.08.2022 do 24:00 hod..

Tel: +421 52 43 95 123 Mobil: +421 905 918 580

email: obecmnp@gmail.com

Mníšek nad Popradom, 18.07.2022 


Zoznam aktualít :