Zápis detí do materskej školy

 20.04.2023

Materská škola Mníšek nad Popradom 128, 065 22 Mníšek nad Popradom

msmnp@centrum.sk    052/43 95101

O Z N Á M EN I E

          o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v školskom roku 2023/2024

Materská škola Mníšek nad Popradom oznamuje spôsob podávania žiadostí o prijímaní na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nasledovne:

Termín prijímania:

  • žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku:
    2023/2024 sa budú podávať od  02.05.2023  do 29.05.2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v materskej škole (alebo stiahnuť TU). Potvrdenú  pediatrom /potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní/, donesie  do materskej školy.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné, deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dosiahlo vek troch rokov,
  • výnimočne môže byť prijaté dvojročné dieťa, ak dosahuje požadovanú úroveň hygienických návykov a sebaobsluhy.

Písomné rozhodnutie o prijatí do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5, ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do        15. júna 2023.


Zoznam aktualít :