Zápis detí do materskej školy

 30.04.2024

Materská škola Mníšek nad Popradom 128, 065 22 Mníšek nad Popradom

msmnp@centrum.sk    052/43 95101

O Z N Á M EN I E

          o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v školskom roku 2024/2025

Materská škola Mníšek nad Popradom oznamuje spôsob podávania žiadostí o prijímaní na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nasledovne:

Termín prijímania:

  • žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku:
    2024/2025 sa budú podávať od  02.05.2024  do 31.05.2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v materskej škole (alebo stiahnuť TU). Potvrdenú  pediatrom /potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní/, donesie  do materskej školy.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné, deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa, ktoré dosiahlo vek troch rokov,
  • výnimočne môže byť prijaté dvojročné dieťa, ak dosahuje požadovanú úroveň hygienických návykov a sebaobsluhy.

Písomné rozhodnutie o prijatí do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5, ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do        14. júna 2024.


Zoznam aktualít :