Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materská škola Mníšek nad Popradom

 25.10.2021

Č. j.: 134/2021

Obec Mníšek nad Popradom

podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materská škola Mníšek nad Popradom136, Mníšek nad Popradom.

Predpoklady a podmienky:

 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9, s odkazom na § 87 ods. (2), Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“),
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10„Zákona“,
 • podmienky podľa § 39 ods. (3)„Zákona“.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odsúdený za trestné činy v zmysle § 15 ods. (1) „Zákona“ a ani v súčasnosti nie je proti nemu vedené trestné stíhanie; v prípade uchádzača, ktorý bol riaditeľom školy aj vyhlásenie, že nebol odvolaný podľa § 3 odsek 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja škôlky a jej súčastí,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.),
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • znalosť príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
 • schopnosť samostatnej práce s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).

Začiatok výkonu funkcie:01.12.2021

Termín a miesto doručenia požadovaných dokladov:

do 15.11.2021do 13:00 hod. na poštovú adresu: Obec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126,Mníšek nad Popradom 065 22, alebo do podateľne Obecného úradu Mníšek nad Popradom, s označením: „Neotvárať - výberové konanie MŠ“.

Uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, vyhlasovateľ výberového konania do výberového konania nezaradí. Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Mníšku nad Popradom, 22.10.2021

           Peter Žemba

          starosta obce


Zoznam aktualít :