Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materská škola Mníšek nad Popradom

 25.07.2023

Č. j.: 70/2023
Obec Mníšek nad Popradom
podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Materská škola Mníšek nad Popradom136, Mníšek nad Popradom.
Predpoklady a podmienky:
predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9, s odkazom na § 87 ods. (2), Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“),
kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10„Zákona“,
podmienky podľa § 39 ods. (3)„Zákona“.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 
overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odsúdený za trestné činy v zmysle § 15 ods. (1) „Zákona“ a ani v súčasnosti nie je proti nemu vedené trestné stíhanie; v prípade uchádzača, ktorý bol riaditeľom školy aj vyhlásenie, že nebol odvolaný podľa § 3 odsek 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
profesijný životopis,
doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
písomný návrh koncepcie rozvoja škôlky a jej súčastí,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné kritériá a požiadavky:
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.),
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
znalosť príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
schopnosť samostatnej práce s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Začiatok výkonu funkcie:  01.09.2023  na dobu 1 rok,  úväzok 80%
Termín a miesto doručenia požadovaných dokladov:
do 18.08.2023 do 13:00 hod. na poštovú adresu: Obec Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 126,Mníšek nad Popradom 065 22, alebo do podateľne Obecného úradu Mníšek nad Popradom, s označením: „Neotvárať - výberové konanie MŠ“.
Uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, vyhlasovateľ výberového konania do výberového konania nezaradí. Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Mníšku nad Popradom, 25.07.2023
           Peter Žemba
          starosta obce

Zoznam aktualít :