Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

 31.05.2019

Obec Mníšek nad Popradom, zastúpená starostom obce

vyhlasuje

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

 na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Mníšek nad Popradom 136

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

-      vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

-      vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-      najmenej päť rokov pedagogickej praxe

-      znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti

-      bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

-      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-      profesijný štruktúrovaný životopis

-      overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní prvej  atestácie alebo získaní jej náhrady

-      potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

-      písomný návrh koncepcie rozvoja školy

-   doklad o zdravotnej spôsobilosti  v zmysle  § 10 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky: určené v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Neotvárať- výberové konanie ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom 136“  najneskôr do  21.06.2019, 14. 00 h na adresu: Obecný úrad Mníšek nad Popradom 126, 06522 Mníšek nad Popradom.

Dátum a miesto  výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Mníšku nad Popradom, dňa 30.05.2019

                                                     Peter Žemba

                                                                                                                       starosta obce


Zoznam aktualít :