Valné zhromaždenie Urbárna obec Káče

 19.11.2018

P O Z V Á N K A 

na ustanovujúce valné zhromaždenie, Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 3.1.2019 o 10.00 hod./štvrtok/, Mníšek nad Popradom reštaurácia Hranica.

Program valného zhromaždenia:

1. Prezentácia a otvorenie.

2. Predstavenie a schválenie programu.

3.Určenie predsedajúceho valného zhromaždenia, skrutátorov /sčítavačov hlasov/, zapisovateľa

4. Predstavenie a schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo, na základe zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách v znení novely zákona č. 110/2018 Z.z.

5. Predstavenie a schválenie stanov s volebným poriadkom a ostatných zakladajúcich dokumentov spoločenstva Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo, na základe zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách v znení novely zákona č. 110/2018 Z.z.

6. Voľba členov do orgánov pozemkového spoločenstva.

7. Diskusia

8. Schválenie uznesení z valného zhromaždenia

9. Záver

Poučenie:

Pri prezentácii predložte platný občiansky preukaz. Prezentujú sa spoluvlastníci podielov zakladajúceho pozemkového spoločenstva. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, je nevyhnutné splnomocniť inú osobu alebo člena prípravného výboru pozemkového spoločenstva. aby bolo valné zhromaždenie unášania schopné a mohli by sa prijať nevyhnutné dokumenty, ktoré zabezpečia založenie a chod spoločenstva. Splnomocnenie je prílohou tejto pozvánky, nemusí byť úradne overené. Splnomocnenie si splnomocnený zástupca prinesie so sebou na valné zhromaždenie, alebo zašle na adresu: Družstvo MRAZINA Medzibrodie 13 Mníšek nad Popradom,06522

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností a informácií volajte ktoréhokoľvek z členov prípravného výboru: Pavol Petrilák 0907690415, Labantová Anna 0910670031

Upozornenie:

Vaša účasť na valnom zhromaždení je NUTNÁ!

Pozvánka so splnomocnením je uverejnená na stránke Obecného úradu .mniseknadpopradom.sk a na úradnej tabuli obce v Mníšku nad Popradom.

Prípravný výbor pozemkového spoločenstva

Splnomocnenie

 Splnomocňujem týmto splnomocnenca na zastupovanie na valnom zhromaždení, Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 3.1.2019 o 10.00 hod./štvrtok/, v Mníšku  nad Popradom reštaurácia     HRANICA, v plnom rozsahu tu prejednávaných vecí.

Splnomocniteľ /ten kto sa dáva zastupovať/:

Meno a priezvisko:........................................................................

Narodený:.....................................................................................

Bytom:.........................................................................................

  Dátum...........................     Podpis.............................................

Splnomocnenie bez výhrad a v plnom rozsahu prijímam

Splnomocnenec /ten kto vás bude zastupovať/:

Meno a priezvisko:........................................................................

Narodený:.....................................................................................

Bytom:.........................................................................................

  Dátum...........................     Podpis.............................................

V prípade, že sa Valného zhromaždenia nezúčastníte, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte. V tom prípade Vás prosíme o vyplnenie splnomocnenia pre Vášho zástupcu.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

 Splnomocnenie predloží Váš zástupca na prezentácii pred konaním Valného zhromaždenia, alebo ho zašlete na adresu:DružstvoMrazina 065 22 MnišeknadPopradom, Medzibrodie 13.

V prípade, že sa nechcete, alebo nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia a nemáte koho splnomocniť, môžete splnomocniť člena prípravného výborupozemkového spoločenstva, tým že ho vypíšete do predtlače ako splnomocnenca a doručíte splnomocnenie na adresu:DružstvoMrazina 065 22 MnišeknadPopradom, Medzibrodie 13.

Údaje pre takéto splnomocnenie člena prípravného výboru:

Meno a priezvisko: .............................................

Narodený:..........................................................

Bytom:  ……………………………………………


Zoznam aktualít :