List ministra pôdohospodárstva SR

 21.06.2012

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Stanislav Becík 

                                                                                                                                                                 Bratislava 10.12.2008 


Vážený pán výkonný podpredseda a ústredný riaditeľ,

         ministerstvo pôdohospodárstva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve. Každý poľnohospodár, ktorý poberá priame podpory je povinný v zmysle § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. z 31. januára 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochy v znení neskorších predpisov plniť stanovené podmienky, okrem iného musí udržiavať pôdu v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami. Napriek skutočnosti, že každoročne je časť subjektov, ktorým sú poskytované podpory kontrolovaná pracovníkmi Pôdohospodárskej platobnej agentúry, sú prípady, kedy užívateľ poľnohospodárskej pôdy nedodržiava stanovené podmienky. Z toho dôvodu som zverejnil na internetovej stránke MP SR výzvu pre občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na inernetový portál Pôdne fórum. Oznámenia budú zaevidované a postúpené pracovníkom PPA event príslušných pozemkových úradov na riešenie.
Žiadam Vás o dôsledné prešetrenie oznámení a vyvodení zákonných postihov voči subjektom, ktoré neudržiavanú pôdu v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami. O výsledkoch šetrenia ma čo v najkratšom čase písomne informuje.
Upozorňujem Vás aj o skutočnosti, že aj v prípade, ak na pôdu nie sú poskytované podpory, musí vlastník resp. nájomca obhospodarovať pôdu tak, aby bol dodržaný zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vážený pán
Milan Muška
výkonný podpredseda a ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 04  BRATISLAVA


Zoznam aktualít :