Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov

 23.03.2015

Pozemkové spoločenstvo Bývalých súkromných vlastníkov lesov obce Mníšek nad Popradom, územná časť Pilhov

 

 

Všetkým členom PS

 

P o z v á n k a

 

na riadne Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Bývalých súkromných vlastníkov lesov obce Mníšek nad Popradom, územná časť Pilhov, ktoré sa bude konať

 

dňa 26. apríla 2015 /nedeľa/ o 9.00 hod.

 

v zasadačke Kultúrneho domu v Mníšku nad Popradom.

 

     Program:

       1.  Otvorenie

          2. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie

          3. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2014

          4. Správa lesného hospodára Pozemkového spoločenstva za rok 2014

        5. Správa Dozornej rady PS

        6. Schválenie ročnej účtovnej závierky

        7. Plán hlavných úloh na rok 2015

        8. Rozdelenie zisku z výsledkov hospodárenia za rok 2014

        9. Úprava Cenníka drevnej hmoty na rok 2015

      10.  Rôzne

      11.  Diskusia

      12.  Návrh na uznesenie

      13.  Záver

      14.  Občerstvenie

 

S úctou

 

 

                                                                                              Adolf Baláž, v. r.

                                                                                                predseda  PS

 

 

V prípade, že sa Valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, je nevyhnutné splnomocniť inú osobu /v príbuzenskom pomere/ alebo predsedu Pozemkového spoločenstva, aby bolo Valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Splnomocnenie je prílohou tejto pozvánky /nemusí byť úradne overené, ak je príbuzenský pomer/, ktoré je potrebné doniesť so sebou na Valné zhromaždenie, príp. môžete ho zaslať na adresu: Adolf Baláž, Pilhovčík 181, 065 22 Mníšek nad Popradom.

 

Splnomocnenie

 

 


Zoznam aktualít :