Výberové konanie

 12.12.2013

Obec Mníšek nad Popradom, zastúpená starostom obce

vyhlasuje

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 

výberové konanie

 na obsadenie funkcie

                riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mníšek nad Popradom
 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

-       vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavkypre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

-       vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-       najmenej päť rokov pedagogickej praxe

-       znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti

-       bezúhonnosť

-       zdravotná spôsobilosť

-       ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

-       písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-       profesijný štruktúrovaný životopis

-       overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-       výpis z registra trestov( nie starší ako 3 mesiace)

-       potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

-       písomný návrh koncepcie rozvoja školy

-       doklad o zdravotnej spôsobilosti  v zmysle  § 10 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-       súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom“  najneskôr do  14. januára 2014, do 13.00 hod. na adresu: Obecný úrad, 065 22 Mníšek nad Popradom 126

 

Dátum a miesto  výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

                                                                                                                   Peter Žemba

 Mníšek nad Popradom, 12. 12. 2013                                                   starosta obce   


Zoznam aktualít :