VOĽBY PREZIDENTA SR

 04.02.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.


Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách mesta (do 15.03.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019 do 14.00 h)

b) v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (do 25.02.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019)

Pre konanie volieb v Obci  Mníšek nad Popradom je utvorený 1 okrsok a je určená volebná miestnosť na obecnom úrade.

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • Obec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom 126
  • e-mail: obecmnp@stonline.sk

Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr


Zoznam aktualít :